ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง