ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง