ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง