ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการจัดการขยะอินทรีย์และบำบัดน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง