ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง