ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง