ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดหมึกคอมพิวเตอร์ SAMSUNG SCX ๔๗๒๙ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง