ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง