ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง 25 รายการ อบต.แคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง