ชื่อเรื่อง : กิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามโครงการจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ม.1 - ม.9
รายละเอียด : วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ และจิตอาสา เข้าร่วม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามโครงการจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ม.1 - ม.9 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : rdtmHEWMon22737.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Hcw8n8JMon22744.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PIMGnysMon22744.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : h2T3ZyAMon22744.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qvEATdCMon22744.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Uxb3SEMMon22750.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : S7MQLJ8Mon22750.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0QMTmtsMon22750.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RzdLxbZMon22750.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CNWCqAmMon22756.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : S7r5Zl1Mon22756.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gnnJI78Mon22756.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : pWyVv1SMon22756.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4pTlTWEMon22801.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MufIPwbMon22801.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : on571vYMon22801.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kKK9MT4Mon22801.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : R97yv0gMon22809.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wKtpA24Mon22809.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9rYzAsZMon22809.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VRlOCYtMon22809.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LCRSQhtMon22817.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ylVkA18Mon22817.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EHiSNY5Mon22817.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4R3FNaHMon22817.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Fyhub67Mon22823.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XqsFebiMon22823.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : oflN4xmMon22823.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tAHzHtLMon22823.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Sn9paY5Mon22831.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gDzKSFrMon22831.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZcqKPlwMon22831.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MwfSU2nMon22831.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8972X0UMon22850.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TT6SIUTMon22850.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UwO4LxnMon22850.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Bapi7i0Mon22850.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8CyKNaNMon22857.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aEF5081Mon22857.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 15hleLmMon22857.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : xooSlmtMon22857.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FuHqp3mMon22906.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rp0dojKMon22906.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4jEMDzZMon22906.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uw3KcRkMon22906.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : xLkS0CmMon22917.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EYRDEwYMon22917.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : d4kKk7EMon22917.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7nN2zACMon22917.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : W4XHfUDMon22928.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : szRnjCaMon22928.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uW1JkRzMon22928.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ParxINQMon22928.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QRbTzzBMon22936.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NPmsL8LMon22936.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DIGLKQEMon22936.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jScQm0BMon22936.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UnERLTGMon22943.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1HOPc5nMon22943.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wvJZ0iYMon22943.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rkQnV4wMon22943.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fO7OAP3Mon22951.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 15JRiLuMon22951.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rcBlP5gMon22951.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zsN3nxEMon22951.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GWjMGrhMon23000.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SzIqnaEMon23000.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : m1MvXk3Mon23000.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Fvn7nQ8Mon23000.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cW1Xup1Mon23008.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JIEW526Mon23008.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vu0tjzRMon23008.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ta1lQXWMon23008.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZQEerCXMon23018.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6sWwZGYMon23018.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Y8HEGeYMon23018.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Xonc72hMon23018.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NyWdWS3Mon23027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yXb29v0Mon23027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gr66cIDMon23027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้