ชื่อเรื่อง : กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 6/2566
รายละเอียด : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านแคนเหนือ ม.1 "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานวางผ้าไตรบังสุกุลไตรปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกสภา อบต.แคนเหนือ สมาชิก อปพร. และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือร่วมงานฌาปนกิจศพ "นายสุริยนต์ สุดแท้" สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ บ้านแคนเหนือ ม.1 ในนามประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ได้มอบเงินกองทุนฯ กรณี เสียชีวิต จำนวนเงิน 2,500 บาท กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 6/2566. (รายที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ 2566) จำนวนเงิน 16,340 บาท และกองทุนสวัสดิการ อปพร. ตำบลแคนเหนือ จำนวนเงิน 7,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสามกองทุนฯ จำนวน 26,040 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต
ชื่อไฟล์ : 59G4KLoTue112550.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้