ชื่อเรื่อง : ประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผอ.กอง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยสภาอบต.แคนเหนือ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีเรื่องพิจารณา ดังนี้ 1.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 2.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3.การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมทั้งรับฟังข้อราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ชื่อไฟล์ : t8NM8yCTue101924.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : R0mmvobTue101929.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : nDvCWHlTue101932.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tD3hp99Tue101936.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : icZ4NieTue101942.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : F1PInsrTue101947.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : r9hY49YTue101952.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : O6tvG2rTue101957.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3KPykKMTue102001.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2aIdzOPTue102007.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1T12x6DTue102011.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VyECJroTue102016.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YUEHZZ3Tue102021.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PZaul2wTue102033.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HydiICYTue102038.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7KdkdMUTue102043.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wiRv2G6Tue102050.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AEu0zqwTue102056.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fJ18VW8Tue102103.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MV1hjk7Tue102109.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aENIvpdTue102114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wivw61RTue102119.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sInJoFdTue102126.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GZfpo0lTue102131.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : P9Lln4zTue102138.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : eipKfsGTue102143.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้