ชื่อเรื่อง : กิจกรรมรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น"โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.-16.30 น. นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ร่วมกิจกรรม รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น "โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้มีค่านิยมในการปฏิบัติงานให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นการป้องกันการกระทำผิดวินัยแก่บุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : B3dwvS6Mon24111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้