ชื่อเรื่อง : ประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.(รักษาราชการแทนปลัด อบต.) ผอ.กอง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 โดยสภาอบต.แคนเหนือ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งรับฟังข้อราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ได้ตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าประชุมทุกท่านด้วยเครื่องวัดอินฟราเรส ทำความสะอาดด้วยเจลล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าห้องประชุม และจัดที่นั่งเว้นระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : 4UxTPYRMon32441.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้