ชื่อเรื่อง : รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น “โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้
ชื่อไฟล์ : 3VbJeN1Thu23106.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 5 เมษายน 2564 "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น “โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้" โดยเผยแพร่ความรู้ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้มีค่านิยมในการปฏิบัติงานให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นการป้องกันการกระทำผิดวินัยแก่ข้าราชการในสังกัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ


ชื่อไฟล์ : U3v4T02Thu23159.jpg

ชื่อไฟล์ : xXMNwFMThu23209.jpg

ชื่อไฟล์ : 0Gf4DzTThu23225.jpg

ชื่อไฟล์ : 2kZYeTiThu23233.jpg

ชื่อไฟล์ : ycwUIoaThu23241.jpg