ชื่อเรื่อง : การจัดการองค์ความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ (KM) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ชื่อไฟล์ : li440kaWed30802.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้