องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผอ.กอง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยสภาอบต.แคนเหนือ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีเรื่องพิจารณา ดังนี้ 1.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 2.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3.การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมทั้งรับฟังข้อราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้โพส : admin