เฉพาะเจ้าหน้าที่

 

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ   ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น   ดังนี้

            “ พัฒนาคน  พัฒนาหมู่บ้าน  และพัฒนาท้องถิ่น  ให้มีความเจริญในทุกๆด้าน เพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน”