เฉพาะเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ View All

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
"จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย "นางสุคนธา วิชัย" ปลัด.อบต.แคนเหนือ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ภายใต้แนวคิด : Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 
โดยมี "ท่านสันติ บุญเสงี่ยม" รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, "ท่านดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์" นายกอบจ. ขอนแก่น...

Read more

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 06.30 น.ณ ลานประชารัฐอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
"จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, "นางสุคนธา วิชัย" ปลัดอบต.แคนเหนือ, รองปลัด อบต.
ฃ, ประธานสภาอบต.แคนเหนือ, เลขานุการสภาอบต.แคนเหนือ,
สมาชิกสภาอบต.แคนเหนือ, ผู้อำนวยการกอง, หัวหน้าส่วน และ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ ทุกท่าน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม...

Read more

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์อบต.แคนเหนือ 
"นายรุจน์ รังษี" นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย "นางวรารักษ์ รังษี" นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
และ "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายก อบต.แคนเหนือ ได้พบปะกับนางรำตำบลแคนเหนือ 
ในครั้งนี้ "นางวรารักษ์ รังษี" นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ได้ร่วมซ้อมรำบวงสรวงพระแม่โพสพ ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2562
โดยมี "นางสุคนธา วิชัย" ปลัดอบต...

Read more

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ชั้น 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
"จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
พร้อมด้วย "นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข" รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบลแคนเหนือ
ได้เข้าร่วม ประชุมประจำเดือนระดับอำเภอ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เพื่อปรึกษาหารือและแจ้งข้อราชการต่างๆ 
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก "นายรุจน์ รังษี" นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชุม  Read more

11
ธันวาคม
2561
กิจกรรมรำบวงสรวงชุด ​

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำทีมโดย "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกอบต.แคนเหนือ,
"นางสุคนธา วิชัย" ปลัด อบต.แคนเหนือ, "นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข"
รองปลัดอบต.แคนเหนือ, พร้อมด้วย ประธานอสม./อสม.ทุกหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่และพนักงานอบต.แคนเหนือ และประชาชนตำบลแคนเหน... Read more

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1 ปร.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอบต.แคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ 11 ธ.ค. 2561
2 ปร.4ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอบต.แคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ 11 ธ.ค. 2561
3 ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอบต.แคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ 11 ธ.ค. 2561
4 แบบก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและคสล.เสริมเหล็กภายในอบต.แคนเหนือ จำนวน 4 โครงการ 4 ต.ค. 2561
5 ปร.5 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและคสล.เสริมเหล็กภายในอบต.แคนเหนือ จำนวน 4 โครงการ 4 ต.ค. 2561
6 ปร.4 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและคสล.เสริมเหล็กภายในอบต.แคนเหนือ จำนวน 4 โครงการ 4 ต.ค. 2561
7 ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและคสล.เสริมเหล็กภายในอบต.แคนเหนือ จำนวน 4 โครงการ 4 ต.ค. 2561
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 2 ต.ค. 2561
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 2 ต.ค. 2561
10 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านแม่ประสงค์ อุทหาร – บ้านนายสุรทิน ชัยโทนุย บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 17 เม.ย. 2561
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1 หนังสือรับรอง จากอำภอบ้านไผ่ ประจำปี 2561 8 มี.ค. 2561
2 หนังสือรับรอง จากอำภอบ้านไผ่ ประจำปี 2560 31 มี.ค. 2560
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 พ.ย. 2561
4 งบแสดงบัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 1 พ.ย. 2561
5 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 22 ธ.ค. 2560
6 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2561 20 ธ.ค. 2560
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 10 พ.ย. 2560
8 ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พ.ศ.2561 10 พ.ย. 2560
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 29 ก.ย. 2560
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 22 ต.ค. 2561
ลำดับ รายการ หมวดหมู่ ว/ด/ป
1 เอกสาร pdf ผลการดำเนินงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2 พ.ย. 2559
2 เอกสาร pdf ผลการดำเนินงาน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2 พ.ย. 2559
3 เอกสาร pdf ผลการดำเนินงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2 พ.ย. 2559
4 เอกสาร pdf ผลการดำเนินงานสำนักงานปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 1 พ.ย. 2559
ลำดับ รายการ หมวดหมู่ ว/ด/ป
1 เอกสาร pdf ส่วนที่ 4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561) 20 พ.ย. 2561
2 เอกสาร pdf ส่วนที่ 3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561) 20 พ.ย. 2561
3 เอกสาร pdf ส่วนที่ 2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561) 20 พ.ย. 2561
4 เอกสาร pdf ส่วนที่ 1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561) 20 พ.ย. 2561
5 เอกสาร pdf หน้าปก รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561) 20 พ.ย. 2561
6 เอกสาร pdf สรุปเปรียบเทียบข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 19 พ.ย. 2561
7 เอกสาร pdf รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 5 พ.ย. 2561
8 เอกสาร pdf ุ5. แสดงการรายงานผลการนำเอาแผนไปปฏิบัติ ระดับจังหวัด รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 5 พ.ย. 2561
9 เอกสาร pdf 4. แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน (รอบ 6 เดือน) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 5 พ.ย. 2561
10 เอกสาร pdf 3. ตารางสรุปผลการนำแผนไปปฏบัตในระดับ อปท. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 5 พ.ย. 2561


ภาพกิจกรรมล่าสุด View All


วิดีโอ View All