เฉพาะเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ View All

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 
ในการนี้ "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธ๊เปิด และ "นางสุคนธา วิชัย" กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
โดยปีนี้ได้จัดให้มีเครื่องเล่นสวนสนุก กิจกรรมการแสดงบนเวที ซุ้มกิจกรรมจากส่วนราชการต่างๆ มามอบความสุขให้...

Read more

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. ณ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
นำโดย "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ นายเชิดศักดิ์ ปรุงคำมา ผอ.รพสต.แคนเหนือ นายปริญญา พาละเอ็น ผอ.กองช่าง และนางเสาวคล แฝงพงศ์ จพง.สาธารณสุข 
ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมิน "ระบบการจัดการขยะอินทรีย์และน้ำเสียในโรงเรียน" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 จัดให้มีกิจกรรมการประกวดระบบจัดการขยะอินทรีย์และน้ำเสียในโรง...

Read more

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพงานศพ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ2562 
ในการนี้ "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายก อบต.แคนเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดขยะตามแผนรณรงค์  "แยกขยะก่อนทิ้ง 60 วัน" ประจำปีงบประมาณ2562 
ในครั้งนี้ "นายเชิดศักดิ์ ปรุงคำมา" ผู้อำนวยการโรงพยาบาล...

Read more

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ชั้น 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
"จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย "นางสุคนธา วิชัย" ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบลแคนเหนือ
ได้เข้าร่วม ประชุมประจำเดือนระดับอำเภอ ประจำเดือน ครั้งที่ 1 / 2562 เพื่อปรึกษาหารือและแจ้งข้อราชการต่างๆ
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก "นายรุจน์ รังษี" นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชุม
โดยมี นายกองค์การบริห...

Read more
28
ธันวาคม
2561
ประชุมชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
"จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้เป็นประธานในการประชุมชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
++ เพื่อพิจารณากำหนดวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต. แคนเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รุ่นที่ 1)
และ ร่างระเบียบชมรมผู้สูงอาย... Read more

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแคนเหนือ จำนวน 3 โครงการ 28 ม.ค. 2562
2 ปร.5 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแคนเหนือ จำนวน 3 โครงการ 28 ม.ค. 2562
3 ปร.4 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแคนเหนือ จำนวน 3 โครงการ 28 ม.ค. 2562
4 ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 25 ม.ค. 2562
5 ปร.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอบต.แคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ 11 ธ.ค. 2561
6 ปร.4ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอบต.แคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ 11 ธ.ค. 2561
7 ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอบต.แคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ 11 ธ.ค. 2561
8 แบบก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและคสล.เสริมเหล็กภายในอบต.แคนเหนือ จำนวน 4 โครงการ 4 ต.ค. 2561
9 ปร.5 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและคสล.เสริมเหล็กภายในอบต.แคนเหนือ จำนวน 4 โครงการ 4 ต.ค. 2561
10 ปร.4 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและคสล.เสริมเหล็กภายในอบต.แคนเหนือ จำนวน 4 โครงการ 4 ต.ค. 2561
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 24 ม.ค. 2562
2 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 28 ธ.ค. 2561
3 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วน พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 28 ธ.ค. 2561
4 หนังสือรับรอง จากอำภอบ้านไผ่ ประจำปี 2561 8 มี.ค. 2561
5 หนังสือรับรอง จากอำภอบ้านไผ่ ประจำปี 2560 31 มี.ค. 2560
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 พ.ย. 2561
7 งบแสดงบัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 1 พ.ย. 2561
8 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 22 ธ.ค. 2560
9 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2561 20 ธ.ค. 2560
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 10 พ.ย. 2560
ลำดับ รายการ หมวดหมู่ ว/ด/ป
1 เอกสาร pdf ผลการดำเนินงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2 พ.ย. 2559
2 เอกสาร pdf ผลการดำเนินงาน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2 พ.ย. 2559
3 เอกสาร pdf ผลการดำเนินงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2 พ.ย. 2559
4 เอกสาร pdf ผลการดำเนินงานสำนักงานปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 1 พ.ย. 2559
ลำดับ รายการ หมวดหมู่ ว/ด/ป
1 เอกสาร pdf ส่วนที่ 4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561) 20 พ.ย. 2561
2 เอกสาร pdf ส่วนที่ 3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561) 20 พ.ย. 2561
3 เอกสาร pdf ส่วนที่ 2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561) 20 พ.ย. 2561
4 เอกสาร pdf ส่วนที่ 1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561) 20 พ.ย. 2561
5 เอกสาร pdf หน้าปก รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561) 20 พ.ย. 2561
6 เอกสาร pdf สรุปเปรียบเทียบข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 19 พ.ย. 2561
7 เอกสาร pdf รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 5 พ.ย. 2561
8 เอกสาร pdf ุ5. แสดงการรายงานผลการนำเอาแผนไปปฏิบัติ ระดับจังหวัด รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 5 พ.ย. 2561
9 เอกสาร pdf 4. แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน (รอบ 6 เดือน) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 5 พ.ย. 2561
10 เอกสาร pdf 3. ตารางสรุปผลการนำแผนไปปฏบัตในระดับ อปท. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 5 พ.ย. 2561


ภาพกิจกรรมล่าสุด View All


วิดีโอ View All